Publikime

KODIN E ETIKËS DHE QEVERISJES KORPORATIVE PËR NDËRMARRJEN PUBLIKE LOKALE ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORJA PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM E RREGULLORËS BAZË ME NR PROT: 02/527 TË DATËS: 25.06.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË PAGËS SI DHE ÇËSHTJEVE TJERA TË SUKSESIT TË PUNËS SË PUNËTORËVE TË NPL “ STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A, PRISHTINË
RREGULLORJA PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS BAZË ME NR PROT: 02/524 TË DATËS 25.06.2018 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË NPL “STACIONI I AUTOBUSËVE” SH. A, PRISHTINË DHE CAKTIMIN E TITUJVE, DETYRAVE DHE KOMPETENCAT E SECILIT PUNONJËS TË NP-së DHE TË PUNËSUARVE TJERË
RREGULLOREN PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHEM TË NPL STACIONI I AUTOBUSËVE SH. A, PRISHTINË DHE CAKTIMIN E TITUJVE, DETYRAVE DHE KOMPETENCAT E SECILIT PUNONJËS TË NP-së DHE TË PUNËSUARVE TJERË.
RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË PAGËS SI DHE ÇËSHTJEVE TJERA TË SUKSESIT TË PUNËS SË PUNËTORËVE TË NPL “ STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A, PRISHTINË
KONTRATAT E NENSHKRUARA NE VITIN 2017
Raporti i Auditorit te Pavarur – 2016