Publikime

STATUSI I NDËRMARRJES PUBLIKE LOKALE ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE MBI PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE DHE MATERIALE TË PUNËTORËVE TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE ZYRTARE
RREGULLORE PËR MENAXHIMIN DHE ORGANIZIMIN E PUNËVE DHE DETYRAVE NË KONTABILITET DHE FINANCA
RREGULLORE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI
RREGULLORE PËR MBROJTJE DHE SIGURI NË PUNË, SHËNDET DHE MJEDIS TË PUNËS
RREGULLORE PËR MARËDHËNIE PUNE TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE E KOMISIONIT TË AUDITIMIT TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
PLANI I VEPRIMIT PËR EVAKUIM
KUSHTET E PËRGJITHSHME TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË AUTOBUSËVE
KODIN E ETIKËS DHE QEVERISJES KORPORATIVE PËR NDËRMARRJEN PUBLIKE LOKALE ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORJA PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM E RREGULLORËS BAZË ME NR PROT: 02/527 TË DATËS: 25.06.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË PAGËS SI DHE ÇËSHTJEVE TJERA TË SUKSESIT TË PUNËS SË PUNËTORËVE TË NPL “ STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A, PRISHTINË
RREGULLORJA PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS BAZË ME NR PROT: 02/524 TË DATËS 25.06.2018 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË NPL “STACIONI I AUTOBUSËVE” SH. A, PRISHTINË DHE CAKTIMIN E TITUJVE, DETYRAVE DHE KOMPETENCAT E SECILIT PUNONJËS TË NP-së DHE TË PUNËSUARVE TJERË
RREGULLOREN PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHEM TË NPL STACIONI I AUTOBUSËVE SH. A, PRISHTINË DHE CAKTIMIN E TITUJVE, DETYRAVE DHE KOMPETENCAT E SECILIT PUNONJËS TË NP-së DHE TË PUNËSUARVE TJERË.
RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË PAGËS SI DHE ÇËSHTJEVE TJERA TË SUKSESIT TË PUNËS SË PUNËTORËVE TË NPL “ STACIONI I AUTOBUSËVE” SH.A, PRISHTINË